Dne 7.12.2023 proběhl další ze série workshopů Mathematics in Industry (předchozí se konaly v Matematickém ústavu AV ČR v letech 201820192020, 2021 a 2022). Tyto akce formou prezentací průmyslových aplikací matematiky a úspěšné spolupráce matematiků z akademických pracovišť s výzkumnými pracovníky ze soukromého sektoru popularizují a zviditelňují spolupráci mezi matematiky a firmami. Tomu jsou uzpůsobeny i přednášky, z nichž většinu prezentují společně dva řečníci – zástupce akademické sféry a zástupce průmyslového partnera. Posluchači tak získají oba pohledy na studovaný problém.

Na Workshopu Mathematics in Industry 2023 byly prezentovány celkem 4 přednášky. Společným tématem všech byly technické simulace. V první přednášce se jednalo o počítačové simulace vytvrzování povrchu materiálů pomocí laseru. Druhá byla na téma simulací geoinženýrských materiálů pro těsnění v hlubinných úložištích jaderného odpadu. Dále zazněly přednášky s tématy simulace šíření tepla v konstrukcích budov a využití matematické optimalizace pro optimální ustavení výrobku při montážním procesu.

Akce se konala v Praze v prostorách Matematického ústavu AV ČR, který akci organizuje pod záštitou České sítě pro průmyslovou matematiku EU-MATHS-IN.CZ. Workshop měl 31 účastníků, převážně z českých univerzit a ústavů Akademie věd České republiky.

Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr. 

Řešitelkou aktivity „Průmyslové aplikace matematiky“ je RNDr. Šárka Nečasová, DSc., vedoucí Oddělení evolučních diferenciálních rovnic v Matematickém ústavu AV ČR.

Hlavním organizátorem workshopu byl Ing. Jakub Šístek, Ph.D., vedoucí Oddělení konstruktivních metod matematické analýzy v Matematickém ústavu AV ČR. Další členové organizačního výboru byli doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D. (FAV ZČU), doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. (FEI VŠB TUO), prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. (FSV ČVUT), a prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (MFF UK).