Hlavní řešitel: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Šíření znalostí o výsledcích vědeckého výzkumu z laboratoří k mládeži, laické i odborné veřejnosti je mnohdy dlouhý a složitý proces. Jsou zde limity dané specializací a komplexitou dnešní vědy na hranicích poznání a možnou úrovní zjednodušení při komunikaci dané cílové skupině, aby ještě nedošlo ke ztrátě obsahu. To je stále zřetelnější v oblastech, které se dynamicky vyvíjejí a kde poznatky získané během běžného studia na středních školách a na univerzitách velmi rychle zastarávají.  Zejména v oblasti rozvíjejících se nových průlomových technologiích jako je umělá inteligence a kvantové technologie je proto potřeba klást důraz jak na další vzdělávání odborníků z různých oblastí, tak i studentů a jejich pedagogů.

Aktivity tohoto tématu poskytnou mladým talentům a jejich učitelům přístup k nejmodernějším technologiím a vědeckým postupům a propojí je se špičkovými kapacitami v oborech. V rámci řešení výzkumného tématu studenti získají možnost propojení teorie s praxí, budou pracovat na vědeckých a průmyslových projektech, které jim umožní lepší uplatnění na trhu práce, osvojí si základní pracovní návyky a adaptují se do nového kulturního prostředí. Při řešení všech uvedených aktivit bude probíhat intenzivní výměna znalostí jak mezi řešitelskými týmy samotného tématu, tak i mezi řešiteli dalších témat programu.

Dílčí aktivity tématu:

1. Vědci studentům

Cílem aktivity Vědci studentům je prezentace špičkových vědeckých výsledků výzkumníků z AV ČR a dalších institucí studentům a pedagogům středních škol z celé ČR, ale také šíření povědomí a společenském významu vědy a podpora komunikace vědců se studenty a jejich učiteli. Aktivita navazuje na úspěšnou aktivitu podpořenou projektem MŠMT “100 vědců do středních škol” a následně s podporou končícího programu Strategie AV21. Mimo přednášek, besed a workshopů jsme zajistili řadu exkurzí na odborná pracoviště, např. ELI Beamlines, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem, a jiné.

Klademe důraz na aspekty pronikání průlomových technologií do oblastí běžného života a pro řešení praktických problémů. Kromě témat jako umělá inteligence, bioinformatika, robotika, počítačová lingvistika nebo analýza obrazu se věnujeme právním, bezpečnostním a filozofickým aspektům informační společnosti.

Jako hlavní náplň činnosti plánujeme pořádání série 2 – 3denních seminářů na různých místech ČR, kde představíme osobnosti a atraktivní obory nejen formou přednášek, ale i diskusí, besed, exkurzí a prakticky zaměřených workshopů. Připravujeme také spolupráci se SAV s účastí slovenských vědců a studentů.

2. Mezisektorová mobilita a vzdělávání

Cílem této části je zaměření na vědecké a pracovní stáže, výměnu zkušeností mezi vědeckým a průmyslovým sektorem a na výchovu a rozvoj talentů a budoucích expertů v oborech, jako je umělá inteligence, digitalizace, senzorika, molekulární a biologické systémy a další, jejichž význam v budoucnu ještě dále poroste v souvislosti s dalším rozvojem technologií i nároků současné společnosti.

Jako platforma pro tuto výměnu bude sloužit v nedávné době vzniknuvší Rozvojové centrum Radius. Jeho hlavní rolí je poskytovat prostor pro zprostředkování informací o nabízených vědeckých stážích s přesahem do průmyslu a být místem pro vzdělávání a výměnu zkušeností mezi experty a špičkami ve svých oborech i mladými talenty. Centrum Radius cílí jak na talenty z českých vysokých škol, tak i zahraničních, a kromě mezisektorové výměny tak zajišťuje mezinárodní výměnu zkušeností a mobilitu.

Mladí talentovaní pracovníci tak dostanou teoretický i praktický základ pro budování svých budoucích kariér, ať již ve vědě, nebo v soukromém sektoru. Zároveň tím podpoříme mobilitu nejen pracovníků, ale i myšlenek a lepší propojování vědy a průmyslu v současnosti i budoucnosti. Platforma Centra Radius  bude klást velký důraz na umělou inteligenci a digitalizaci. Propojením teorie s praxí, prací na vědeckých a průmyslových projektech umožníme mladým talentům lepší uplatnění na trhu práce, osvojí si základní pracovní návyky a adaptují se do nového kulturního prostředí. Zároveň je Rozvojové centrum atraktivní způsob pro zaměstnavatele, jak získat kvalifikované pracovníky. Nově vznikající platforma umožní přizpůsobení délky a termínu stáže, ale i konkrétní náplně práce dle požadavků partnera tak, aby vzájemná spolupráce případně mohla vyústit i ve spolupráci dlouhodobějšího charakteru.

V rámci expertních klubů, které při Centru Radius během příštího roku začnou vznikat, pak bude zajištěna výměna poznatků na aktuální témata (AI, digitalizace) nejen mezi studenty a experty, ale také mezi jednotlivými vědeckými týmy ze zapojených institucí i mezi vědeckým a průmyslovým sektorem. Konsorcium již bylo založeno podepsáním konsorcionální smlouvy mezi všemi partnery. Průmyslové stáže budou zajištěny s využitím platformy Národního centra kompetence MATCA.