V rámci programu Průlomové technologie budoucnosti Strategie AV 21 byl výzkumnými pracovníky z oddělení Zpracování obrazu a informace v Ústavu teorie informace a automatizace vytvořen přednáškový blok „Slova jako nástroj: Jak umělá inteligence vstupuje do našich životů“. Tato iniciativa byla motivována přesvědčením vědců, že je klíčové informovat veřejnost o možnostech a dopadech umělé inteligence na naše každodenní životy a na společnost jako celek a že je potřebné vzdělávat mládež a odbornou i laickou veřejnost v této rychle se rozvíjející oblasti.

Obsah přednášek je postaven na teoretických znalostech, ale také na výsledcích praktických experimentů a analýz. Témata zahrnují základy metod umělé inteligence, principy velkých jazykových modelů, generativní AI a možnosti nasazení AI v různých oblastech, jako je generování textu, zvuku, obrazu, videí a obecně řešení různých zadání.  Specificky je možnost blok upravit pro potřeby pedagogů, protože tam vídí odborníci z ÚTIA největší možný přínos. 

Přednáškový blok již byl několirát prezentován, pro představu se jednalo o soukromý sektor (FTV Prima), školství (Open Gate Gymnázium v Babicích, PORG gymnázium, Masarykova univerzita, Karlova univerzita) a jsou naplánovány další termíny. Přednášky byly velmi dobře přijaty a vzbuzený zájem vedl k plánování dalších podobných akcí v budoucnu.

Tento přednáškový blok představuje přínos Akademie věd k osvětě veřejnosti v oblasti umělé intelligence, podporuje vzdělávání a zvyšuje povědomí o výzvách a příležitostech, které AI přináší.

Umělá inteligence je rychle se rozvíjejícím polem, které má značný dopad na mnoho odvětví – od technologie, přes medicínu, až po umění. Představuje technologii, která může výrazně změnit způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Informovanost o AI a jejích možnostech je tedy nezbytná pro připravenost společnosti na budoucí změny. Zároveň edukace o AI pomáhá demystifikovat technologii a snižovat obavy z neznámého. Přednášky tohoto typu take nabízejí platformu pro diskuzi o etických a sociálních dopadech AI. Vzhledem k potenciálním rizikům, jako jsou zásahy do soukromí, ztráta pracovních míst a zneužívání v boji proti dezinformacím, považujeme za důležité vést otevřenou a informovanou diskuzi o těchto tématech. V neposední řadě začlenění nástrojů a debat o umělé inteligenci do vzdělávacích programů škol poskytne dětem a mládeži nové dovednosti, které budou důležité v technologicky orientovaném pracovním prostředí blízké budoucnosti. 

Věříme, že nabízený přednáškový blok „Slova jako nástroj: Jak umělá inteligence vstupuje do našich životů“ představuje důležitý krok k zvyšování informovanosti a porozumění AI, což je klíčové pro přípravu společnosti na budoucnost, kde AI hraje stále důležitější roli.

WEB: https://www.utia.cas.cz/cs/AIslovo

ÚTIA je připravena spolupracovat s dalšími institucemi a organizacemi, které mají zájem o uspořádání přednášek. Zájemci mohou kontaktovat ÚTIA prostřednictvím doc. RNDr. Barbary Zitové, PhD. (zitova@utia.cas.cz).