Workshop se uskutečnil dne 2.11.2023 v laboratoři vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR a byl určen pro studenty teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Náplní workshopu bylo seznámit účastníky s pokročilou environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii (A-ESEM). V úvodní, teoretické části byly vysvětleny obecné principy rastrovací elektronové mikroskopie, její fungování a detekční mechanismy. V návaznosti byly tyto principy rozšířené a doplněny o A-ESEM, s důrazem na výhody použití této pokročilé metody. V praktické části byl účastníkům demonstrován samotný elektronový mikroskop, a příprava vzorků vhodných pro pozorování v mikroskopu. Samotné praktické pozorování proběhlo na citlivých, zejména biologických vzorcích, na kterých byly demonstrovány výhody použití A-ESEM, dále různé postupy snímání, v závislosti na typu vzorku. Účastníci si rovněž prakticky vyzkoušeli samotný proces snímání, kdy měnili parametry elektronového svazku, díky čemuž mohli pozorovat připravené vzorky a hlouběji tak pochopit komplexní postupy nutné pro optimální snímaní vysoce citlivých vzorků.

Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr. 

Řešitelem aktivity „Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů“ je doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.